Sammanfattning av Miljö- och Kemidagarna 2017

Nu succé för årets Miljö- och Kemidagar! För sjunde året i rad arrangerade EcoOnline konferensen Miljö- och Kemidagarna.

Kundforum
Dagarna inleddes med ett kundforum för EcoOnlines kunder med tips och tricks i de digitala systemen för kemikaliehantering, nyheter som är på gång och en workshop där deltagarna fick utbyta erfarenheter.

Första dagen
Efter en mingellunch bland utställarna inleddes konferensen av moderaton Gudrun Bremle. Gudrun höll en kort föreläsning om «REACH 10 år» där hon berättade om hur kemikaliefrågan har vaknat och breddats. Det är inte bara kemiska produkter som man pratar om längre utan också varor och material. Gudrun pratade även om de kunskapslyft som skett under de senaste 10 åren. Data om 15.000 registrerade ämnen finns nu fritt sökbar för alla och kan användas till riskförebyggande arbete, forskning osv.

Temat under första dagen var «Nyckeltal, ekonomi och lyckade kemikalieframsteg». Anders Johrén från Nyckeltalsinstitutet föreläste om hur verksamheter kan tjäna pengar på bra arbetsmiljö. Anders gav tips och råd från ett långsiktigt organisationsperspektiv, schabloner på kostnaden av kort- och långtidssjukskrivning som kan stärka den ekonomiska argumentationen. Nästa talare var Theresa Kjell från ChemSec fokuserade på fördelarna med att byta ut skadliga kemikalier.  Innan det var dags för fika och utställarpromenad presenterade våra utställare sig själva på scen.

Thomas Sterner från Göteborgs Universitet föreläste om hur man kan använda ekonomi för att fasa ut farliga kemiska ämnen.  Ramböll ställde både ut och stod på scen och föreläste. David Palm pratade om  problem i avfallsledet som skapas av skadliga kemikalier.  Under föreläsningen fick vi några praktiska exempel på hur bristande regler och struktur i produktdesignen får negativt påverkan i avfallsledet och hos de återvunna produkterna. Ivana Kildsgaard från 100Gruppen avslutade föreläsningarna under första konferensdagen genom att prata om digitalisering för cirkulär ekonomi. Ivana använde inredningsbranschen som exempel och berättade om hur olika aktörer samarbetar för att ge hela branschen förutsättningar och krav för att uppnå 100% cirkulära, hållbara interiörer.

Trerättersmiddag med underhållning
Dagen avslutades med en trerätters middag med underhållning av både pianisten och sångaren Lina Löfgren, spex och trolleri av Stefan Odelberg och kvällen avslutades med DJ Axel. Under kvällen delades också EcoOnline Award ut till Tekniska Verken i Linköping som delas ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat. EcoOnline Award ska lyfta fram företag som aktivt arbetar förebyggande, gör riskbedömningar och har en strategi för substitution i det internetbaserade kemikalieregistret Eco Archive. En härlig kväll med god mat och många skratt.

Stefan Odelberg underhöll middagsgästerna

Andra dagen
Under andra var första temat praktiska fall och arbetsmetoder.  Moderatorn Gudrun Bremle inledde även denna dag med en kort föreläsning, denna gång om varför och hur man kan skapa en kemikalieplan. Kemikalieinspektionen berättade om deras tillsynsarbete av säkerhetsdatablad, märkning och varor. De berättade också om vad som är aktuellt från Kemikalieinspektionen. Några nyheter handlade om CLP 1 juni 2017, nya regler om information till Giftinformationscentralen och produktregistrets e-portal. Bengt Fransson som är konsult på Goodpoint gick igenom nyheter inom ISO 9001/14001:25. Han gav praktiska exempel på hur de hjälpt verksamheter med kvalité, processer och rutiner.

Efter en mingelfika bland utställarna fortsatte föreläsningarna kring praktiska fall och arbetsmetoder. Alf Berglund från Transportföretagen pratade om riskerna med inandning och hudexponering som är kopplade till Isocyanater som finns bl.a. i skum, lim och lack som används i motorbranschen. Hans Lindgren på Spendrups berättade om deras substitutionsarbete av drivmedel i Spendrups produktion. Tidigare används olja som drivmedel men nu används istället restprodukter från ölproduktionen. Han berättade om vad de trodde innan de bytte ut bränslet, utmaningar under projektfasen samt utfallet både i energi, utsläpp och ekonomi.

Karin Edén från Tekniska verken i Linköping delade med sig av sina erfarenheter av deras ärendehantering av kemikalier. De använder sig bl.a. av ett kemikelieråd som träffas fyra gånger per år. Deras utmaning har bl.a. varit att upprätthålla kemikalielistor och information genom olika vägar.  De har nu bra spårbarhet, lätt att finna information, delat upp riskbedömningarna mellan alla avdelningar och inga kemikalier missas att tas in eller bort från kemikalieregistret.

Andra dagens tema var utmaningar och framtid. Bengt Kasemo från Chalmers föreläste om Nanoteknik – nuläge, trender, möjligheter och risker. David Gunnarsson från Naturskyddsföreningen pratade om hormonstörande ämnen. Gunnar gav en introduktion till hormonstörande ämnen, var de förekommer och vad som gör dem speciella. Han gav också exempel på vad forskning visar samt vad det finns för miljömärkningar och andra frivilla initiativ som kan hjälpa konsumenter och verksamheter i val av produkter för att minska exponeringen av hormonstörande ämnen, kemikalier och varor.

Martin Hultman från Linköpings Universitet föreläste om Ecocide – lagbrott för livsmiljöförstörelse. Han fokuserade på var varför Ecocid bör vara en del i Romstadgan som ett av brotten mot mänskligheten, och jämställa det med bl.a. folkmord och krigsförbrytelser. Konferensen innehöll många bra praktiska tips som deltagarna kan få nytta av på sina arbetsplatser. För att känna sig motiverade att genomföra ett förändringsarbete i sin verksamhet så avslutades konferensen av Stefan Görwik som pratade om förändringsarbete och hur man kan motivera sina medarbetare, bygga vinnande team och skapa arbetsglädje.

Nedan kan du se feedback från deltagarna: 

«Konkreta tips och förslag från kollegor och föreläsare hur man kan jobba med kemikaliefrågor.»
«En mycket bra spridning på infallsvinklar under samma tema»
«Intressanta föreläsningar som gav inspiration och idéer. Kändes som en röd tråd över dagarna och föreläsningarna.»
«Jag är mycket nöjd och ser fram emot att få en inbjudan även nästa år.»

EcoOnline Award

Tekniska verken i Linköping vann EcoOnline Award

TILL NYHETSARKIV