RISE nya Centrumledare på Substitutionscentrum talar på kemidagarna

Substitutionscentrum med substitution i centrum Regeringen har inrättat ett substitutionscentrum med målet att bidra till att farliga ämnen i varor…

Substitutionscentrum med substitution i centrum

Regeringen har inrättat ett substitutionscentrum med målet att bidra till att farliga ämnen i varor och kemiska produkter ska minska. Centret är placerat på RISE i Borås och startas upp under 2018.

Substitutionscentrum har som ändamål att stimulera en hållbar produkt- och affärsutveckling som systematiskt minskar kemikalierelaterade miljö- och hälsorisker. Substitutionscentrums inriktning är därmed att genom dess verksamhet bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft genom innovativ substitution av farliga ämnen i våra produkter, varor och tjänster. För att facilitera utvecklingen kommer Substitutionscentrumet att fungera som en nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter. Slutligen kommer Substitutionscentrumet att ge stöd till privata aktörer och offentlig verksamhet, utveckla och sammanställa kunskap om alternativa ämnen och processer, samt ta fram metoder och verktyg för att driva på substitution och stärka leverantörsuppföljningen.

Gudrun Bremle har arbetat på olika sätt som miljökemist i syfte att få en mer hållbar kemikalieanvändning i samhället. Från rollen som Kemikaliestrateg på Jönköpings kommun kommer hon från och med den 15 maj att axla rollen som Centrumledare på Substitutionscentrum på RISE.

Vi får i detalj höra om verksamhetens mål och planer samt beskriva det föreslagna tjänsteutbudet. De bjuder också till diskussion för att få återkoppling angående era tankar och önskemål kring Substitutionscentrumet.

TILL NYHETSARKIV